Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

PNJ

Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Đại hội đồng cổ đông năm 2015

Đại hội đồng cổ đông năm 2014

Đại hội đồng cổ đông năm 2013

Đại hội đồng cổ đông năm 2012

Đại hội đồng cổ đông năm 2011

Đại hội đồng cổ đông năm 2010