masoz porno izle porno 64 porno izle porno sikiş free porn videos sex izle porno izle
PNJ

Đại hội đồng cổ đông năm 2016

1. Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 (02/04/2016) : Tải về
2. Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 (23/03/2016) : Tải về
3. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2016 (02/04/2016) : Tải về
4. TB mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 (23/03/2016) : Tải về
5. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016 (23/03/2016) : Tải về
6. Đơn xin ứng cử – TV BKS (23/03/2016) : Tải về
7. Đơn xin đề cử – TV BKS (23/03/2016) : Tải về
8. Sơ yếu lý lịch ứng viên BKS (23/03/2016) : Tải về
9. Tài liệu ĐHĐCĐ lần 20 năm 2016 :
       – Thể lệ làm việc và biểu quyết (23/03/2016) : Tải về
       – Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 (23/03/2016) : Tải về
       – Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 (23/03/2016) : Tải về
       – Báo cáo hoạt động năm 2015 của HĐQT và Định hướng chiến lược 2016 (23/03/2016) : Tải về
       – Báo cáo hoạt động năm 2015 của BKS (23/03/2016) : Tải về
       – Báo cáo tài chính kiếm toán hợp nhất năm 2015 (23/03/2016) : Tải về
       – Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều Lệ 2015 (23/03/2016) : Tải về
       – Dự thảo điều lệ (23/03/2016) : Tải về
       – Tờ trình thông qua bổ nhiệm TV HĐQT (23/03/2016) : Tải về
       – Qui chế tham gia đề cử ứng cử thành viên BKS (23/03/2016) : Tải về
       – Thể lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên BKS (23/03/2016) : Tải về
       – Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 (23/03/2016) : Tải về
       – Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 (23/03/2016) : Tải về
       – Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh năm 2016 (23/03/2016) : Tải về
       – Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm TGD (23/03/2016) : Tải về
       – Tóm tắt SYLL của anh Lê Hữu Hạnh (23/03/2016) : Tải về
       – Tóm tắt SYLL của anh Lê Quang Phúc (23/03/2016) : Tải về
       – Tóm tắt SYLL của anh Nguyễn Thành Dư (23/03/2016) : Tải về

Đại hội đồng cổ đông năm 2015

 1. Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 : Tải về
 2. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2015 : Tải về
 3. TB mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 : Tải về
 4. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2015 : Tải về
 5. Tài liệu ĐHĐCĐ lần 19 năm 2015 :

       – Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2015 : Tải về

       – Thể lệ làm việc và biểu quyết : Tải về

      – Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 : Tải về

       – Báo cáo hoạt động năm 2014 của HĐQT và
          Định hướng chiến lược năm 2015 : Tải về

       – Báo cáo hoạt động năm 2014 của BKS : Tải về

       – Báo cáo tài chính kiếm toán hợp nhất năm 2014 : Tải về

       – Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 : Tải về

       – Tờ trình bầu bổ sung TV HĐQT : Tải về

       – Qui chế tham gia đề cử ứng cử TV HĐQT : Tải về

       – Thể lệ bầu cử bầu bổ sung TV HĐQT : Tải về

       – Tóm tắt sơ yếu lý lịch ứng cử viên TV HĐQT : Tải về

       – Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều Lệ 2015 : Tải về

       – Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ : Tải về

       – Tờ trình phát hành cổ phiếu khi hoàn thành kế hoạch kinh doanh : Tải về

       – Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015 : Tải về

       – Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm TGD : Tải về

Đại hội đồng cổ đông năm 2014

 1. NQ ĐHĐCĐ thường niên lần 18 – năm 2014 : Tải về
 2.  Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 : Tải về
 3. QĐ triệu tập ĐHĐCĐ lần 18 – 2014 : Tải về
 4. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2014 : Trang 1   Trang 2
 5. Thể lệ làm việc và biểu quyết : Tải về
 6. Tài liệu ĐHĐCĐ lần 18 năm 2014 :

       – Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2014 : Tải về

       – Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013 : Tải về

       – Báo cáo hoạt động năm 2013 của HĐQT và định hướng chiến lược : Tải về

       – Báo cáo hoạt động năm 2013 của BKS : Tải về

       – Tóm tắt BCTC hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán : Tải về

       – Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quý năm 2013 : Tải về

       – BC thù lao HĐQT, BKS và lương TGĐ năm 2013 : Tải về

       – Tờ trình thông qua bổ nhiệm TV HĐQT : Trang 1   Trang 2

       – Tờ trình thông qua Công đoàn mua lại cp ESOP của CBNV nghỉ việc : Tải về

       – Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ : Tải về

       – Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2014 : Tải về

       – Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm TGD : Tải về

Đại hội đồng cổ đông năm 2013


ĐHĐCD lần 17

 1. Thư gởi cổ đông : Tải về
 2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản :Tải về
 3. NQ kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản :Tải về

Đại hội đồng cổ đông năm 2012

 1. NQ ĐHĐCĐ thường niên lần 15 – năm 2012 : Tải về
 2. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 : Tải về
 3. Tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên:

– QĐ triệu tập ĐHĐCĐ lần 15 – 2012 : Tải về
– TB tổ chức ĐHĐCĐ lần 15 – 2012 : Tải về
– Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2012 : Tải về
– Phiếu đóng góp ý kiến : Tải về
– Đơn xin đề cử thành viên HĐQT : Tải về
– Đơn xin ứng cử thành viên HĐQT : Tải về
– Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT : Tải về
– Đơn xin đề cử thành viên BKS : Tải về
– Đơn xin ứng cử thành viên BKS : Tải về
– Sơ yếu lý lịch ứng viên BKS : Tải về
– Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2012 : Tải về
– Thể lệ làm việc và biểu quyết : Tải về
– Quy chế ứng cử, đề cử HÐQT, BKS : Tải về
– Thể lệ bầu cử : Tải về
– Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011( Summary report of business – production activities in 2011) : Tiếng Việt : Tải về ; English : Download
– Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2011( Report on the board of directors’ performance in year 2011) : Tiếng Việt : Tải về ; English : Download
– Báo cáo hoạt động HĐQT hết nhiệm kỳ 2007-2012 : Tải về
– Báo cáo hoạt động BKS năm 2011( Activity control report in 2011) : Tiếng Việt : Tải về ; English :Download
– Báo cáo hoạt động BKS hết nhiệm kỳ 2007-2012 : Tải về
– Tóm tắt BCTC hợp nhất 2011 (Cân đối kế toán) : Tải về
– Tóm tắt BCTC hợp nhất 2011 (Kết quả kinh doanh) : Tải về
– Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011( Statment submitted to the 15th annual shareholders’ general meeting – year 2012 regarding profit distribution for year 2011) : Tiếng Việt : Tải về ; English : Download
– Tờ trình bầu cử HDQT, BKS nhiệm kỳ 3 ( 2012-2017 ) : Tải về
– BC thù lao HĐQT, BKS và lương TGĐ năm 2011 : Tải về
– Tổng kết 5 năm, Chương trình công tác năm 2012 và định hướng đến 2017 : Tải về
– Tờ trình sửa đổi điều lệ : Tải về
– Tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2012 : Tải về
– Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2012 : Tải về

Đại hội đồng cổ đông năm 2011

 1.  NQ ĐHĐCĐ thường niên lần 14 – năm 2011 : Tải về
 2.  Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 : Tải về
 3.  Tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên:

– Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2011 : Tải về
– Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2011 : Tải về
– Báo cáo tổng kết sx-kd năm 2010 : Tải về
– Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2010 : Tải về
– Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2010 : Tải về
– BCTC tóm tắt hợp nhất năm 2010 (hợp nhất) : Tải về
– BCTC tóm tắt hợp nhất năm 2010 (PNJ) : Tải về
– Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2010 : Tải về
– Báo cáo thù lao HĐQT, BKS và lương TGĐ năm 2011 : Tải về
– Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2007-2012 : Tải về
– Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2007-2012 (SYLL) : Tải về
– Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2011 : Tải về

Đại hội đồng cổ đông năm 2010

 1. Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông lần 13: Tải về
 2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần 12 – năm 2010: Tải về