PNJ

Đại hội đồng cổ đông năm 2017

ĐHĐCĐ lần 22 – năm 2017

1. Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 (27/04/2017): Tải về 
2. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên lần 22 – năm 2017 (27/04/2017): Tải về 
2. Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 (12/04/2017): Tải về 
3. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 (12/04/2017): Tải về 
4. Giấy xác nhận ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017 (12/04/2017): Tải về 
5. Thể lệ làm việc ĐHĐCĐ (12/04/2017): Tải về 
6. Thể lệ bầu cử HĐQT, BKS (12/04/2017): Tải về 
7. Quy chế đề cử ứng cử HĐQT, BKS (12/04/2017): Tải về 
8. Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT, BKS (12/04/2017): Tải về 
9. Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT, BKS (12/04/2017): Tải về 
10. Mẫu SYLL dành cho đề cử, ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS (12/04/2017): Tải về 
11. Tài liệu ĐHĐCĐ lần 22 – năm 2017:
       – Báo cáo Tổng kết 2016 trình Đai hội (13/04/2017): Tải về
       – Báo cáo hoạt động năm 2016 của HĐQT và Định hướng chiến lược 2017-2022, kế hoạch 2017 (13/04/2017): Tải về
       – Báo cáo của Ban kiểm soát 2016 (13/04/2017): Tải về
       – BCTC năm 2016 đã được kiểm toán (13/04/2017): Tải về
       – Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán 2017 (13/04/2017): Tải về
       – Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 (13/04/2017): Tải về
       – Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT (13/04/2017): Tải về
       – Tóm tắt Sơ yếu lý lịch của bà Phạm Thị Mỹ Hạnh (13/04/2017): Tải về
       – Tờ trình bầu cử HĐQT, BKS 2017 (13/04/2017): Tải về
       – Tờ trình chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ (13/04/2017): Tải về
       – PNJ_Sơ yếu lý lịch (24/04/2017):
                   + Cao Thị Ngoc Dung
                   + Nguyễn Vũ Phan
                   + Nguyễn Thị Cúc
                   + Phạm Vũ Thanh Giang
                   + Lê Trí Thông
                   + Lê Anh Đức
                   + Nguyễn Ngoc Huệ

Đại hội đồng cổ đông năm 2016

ĐHĐCĐ lần 21 – năm 2016 (Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ lần 21 – năm 2016 (23/02/2017) : Tải về   Download
2. Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (ĐHĐCĐ lần 21 – năm 2016) (23/02/2017) : Tải về   Download
3. Phiếu lấy ý kiến cổ đông (04/01/2017) : Tải về   Download
4. Hướng dẫn biểu quyết (04/01/2017) : Tải về    Download
5. Tờ trình ĐHĐCĐ (04/01/2017) : Tải về   Download
6. Dự thảo Biên bản kiểm phiếu (04/01/2017) : Tải về

ĐHĐCĐ thường niên lần 20 – năm 2016

1. Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 (02/04/2016) : Tải về
2. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2016 (02/04/2016) : Tải về
3. TB mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 (23/03/2016) : Tải về
4. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016 (23/03/2016) : Tải về
5. Đơn xin ứng cử – TV BKS (23/03/2016) : Tải về
6. Đơn xin đề cử – TV BKS (23/03/2016) : Tải về
7. Sơ yếu lý lịch ứng viên BKS (23/03/2016) : Tải về
8. Tài liệu ĐHĐCĐ lần 20 năm 2016 :
       – Thể lệ làm việc và biểu quyết (23/03/2016) : Tải về
       – Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 (23/03/2016) : Tải về
       – Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 (23/03/2016) : Tải về
       – Báo cáo hoạt động năm 2015 của HĐQT và Định hướng chiến lược 2016 (23/03/2016) : Tải về
       – Báo cáo hoạt động năm 2015 của BKS (23/03/2016) : Tải về
       – Báo cáo tài chính kiếm toán hợp nhất năm 2015 (23/03/2016) : Tải về
       – Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều Lệ 2015 (23/03/2016) : Tải về
       – Dự thảo điều lệ (23/03/2016) : Tải về
       – Tờ trình thông qua bổ nhiệm TV HĐQT (23/03/2016) : Tải về
       – Qui chế tham gia đề cử ứng cử thành viên BKS (23/03/2016) : Tải về
       – Thể lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên BKS (23/03/2016) : Tải về
       – Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 (23/03/2016) : Tải về
       – Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 (23/03/2016) : Tải về
       – Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh năm 2016 (23/03/2016) : Tải về
       – Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm TGD (23/03/2016) : Tải về
       – Tóm tắt SYLL của anh Lê Hữu Hạnh (23/03/2016) : Tải về
       – Tóm tắt SYLL của anh Lê Quang Phúc (23/03/2016) : Tải về
       – Tóm tắt SYLL của anh Nguyễn Thành Dư (23/03/2016) : Tải về

Đại hội đồng cổ đông năm 2015

 1. Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 : Tải về
 2. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2015 : Tải về
 3. TB mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 : Tải về
 4. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2015 : Tải về
 5. Tài liệu ĐHĐCĐ lần 19 năm 2015 :

       – Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2015 : Tải về

       – Thể lệ làm việc và biểu quyết : Tải về

      – Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 : Tải về

       – Báo cáo hoạt động năm 2014 của HĐQT và
          Định hướng chiến lược năm 2015 : Tải về

       – Báo cáo hoạt động năm 2014 của BKS : Tải về

       – Báo cáo tài chính kiếm toán hợp nhất năm 2014 : Tải về

       – Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 : Tải về

       – Tờ trình bầu bổ sung TV HĐQT : Tải về

       – Qui chế tham gia đề cử ứng cử TV HĐQT : Tải về

       – Thể lệ bầu cử bầu bổ sung TV HĐQT : Tải về

       – Tóm tắt sơ yếu lý lịch ứng cử viên TV HĐQT : Tải về

       – Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều Lệ 2015 : Tải về

       – Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ : Tải về

       – Tờ trình phát hành cổ phiếu khi hoàn thành kế hoạch kinh doanh : Tải về

       – Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015 : Tải về

       – Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm TGD : Tải về

Đại hội đồng cổ đông năm 2014

 1. NQ ĐHĐCĐ thường niên lần 18 – năm 2014 : Tải về
 2.  Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 : Tải về
 3. QĐ triệu tập ĐHĐCĐ lần 18 – 2014 : Tải về
 4. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2014 : Trang 1   Trang 2
 5. Thể lệ làm việc và biểu quyết : Tải về
 6. Tài liệu ĐHĐCĐ lần 18 năm 2014 :

       – Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2014 : Tải về

       – Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013 : Tải về

       – Báo cáo hoạt động năm 2013 của HĐQT và định hướng chiến lược : Tải về

       – Báo cáo hoạt động năm 2013 của BKS : Tải về

       – Tóm tắt BCTC hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán : Tải về

       – Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quý năm 2013 : Tải về

       – BC thù lao HĐQT, BKS và lương TGĐ năm 2013 : Tải về

       – Tờ trình thông qua bổ nhiệm TV HĐQT : Trang 1   Trang 2

       – Tờ trình thông qua Công đoàn mua lại cp ESOP của CBNV nghỉ việc : Tải về

       – Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ : Tải về

       – Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2014 : Tải về

       – Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm TGD : Tải về

Đại hội đồng cổ đông năm 2013


ĐHĐCD lần 17

 1. Thư gởi cổ đông : Tải về
 2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản :Tải về
 3. NQ kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản :Tải về

Đại hội đồng cổ đông năm 2012

 1. NQ ĐHĐCĐ thường niên lần 15 – năm 2012 : Tải về
 2. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 : Tải về
 3. Tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên:

– QĐ triệu tập ĐHĐCĐ lần 15 – 2012 : Tải về
– TB tổ chức ĐHĐCĐ lần 15 – 2012 : Tải về
– Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2012 : Tải về
– Phiếu đóng góp ý kiến : Tải về
– Đơn xin đề cử thành viên HĐQT : Tải về
– Đơn xin ứng cử thành viên HĐQT : Tải về
– Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT : Tải về
– Đơn xin đề cử thành viên BKS : Tải về
– Đơn xin ứng cử thành viên BKS : Tải về
– Sơ yếu lý lịch ứng viên BKS : Tải về
– Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2012 : Tải về
– Thể lệ làm việc và biểu quyết : Tải về
– Quy chế ứng cử, đề cử HÐQT, BKS : Tải về
– Thể lệ bầu cử : Tải về
– Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011( Summary report of business – production activities in 2011) : Tiếng Việt : Tải về ; English : Download
– Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2011( Report on the board of directors’ performance in year 2011) : Tiếng Việt : Tải về ; English : Download
– Báo cáo hoạt động HĐQT hết nhiệm kỳ 2007-2012 : Tải về
– Báo cáo hoạt động BKS năm 2011( Activity control report in 2011) : Tiếng Việt : Tải về ; English :Download
– Báo cáo hoạt động BKS hết nhiệm kỳ 2007-2012 : Tải về
– Tóm tắt BCTC hợp nhất 2011 (Cân đối kế toán) : Tải về
– Tóm tắt BCTC hợp nhất 2011 (Kết quả kinh doanh) : Tải về
– Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011( Statment submitted to the 15th annual shareholders’ general meeting – year 2012 regarding profit distribution for year 2011) : Tiếng Việt : Tải về ; English : Download
– Tờ trình bầu cử HDQT, BKS nhiệm kỳ 3 ( 2012-2017 ) : Tải về
– BC thù lao HĐQT, BKS và lương TGĐ năm 2011 : Tải về
– Tổng kết 5 năm, Chương trình công tác năm 2012 và định hướng đến 2017 : Tải về
– Tờ trình sửa đổi điều lệ : Tải về
– Tờ trình tăng vốn điều lệ năm 2012 : Tải về
– Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2012 : Tải về

Đại hội đồng cổ đông năm 2011

 1.  NQ ĐHĐCĐ thường niên lần 14 – năm 2011 : Tải về
 2.  Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 : Tải về
 3.  Tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên:

– Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2011 : Tải về
– Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2011 : Tải về
– Báo cáo tổng kết sx-kd năm 2010 : Tải về
– Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2010 : Tải về
– Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2010 : Tải về
– BCTC tóm tắt hợp nhất năm 2010 (hợp nhất) : Tải về
– BCTC tóm tắt hợp nhất năm 2010 (PNJ) : Tải về
– Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2010 : Tải về
– Báo cáo thù lao HĐQT, BKS và lương TGĐ năm 2011 : Tải về
– Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2007-2012 : Tải về
– Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2007-2012 (SYLL) : Tải về
– Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2011 : Tải về

Đại hội đồng cổ đông năm 2010

 1. Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông lần 13: Tải về
 2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần 12 – năm 2010: Tải về