PNJ

 – Báo cáo thường niên năm 2016: Tải về

 – Báo cáo phát triển bền vững 2015: Tải về

 – Báo cáo thường niên năm 2015: Tải về

 – Báo cáo thường niên năm 2014: Tải về

 – Báo cáo thường niên năm 2013: Tải về

 – Báo cáo thường niên năm 2012: Tải về

 – Báo cáo thường niên năm 2011: Tải về

 – Báo cáo thường niên năm 2010 :
        + English : Download
        + Tiếng Việt : Tải về