PNJ

+ PNJ_TCBC: PNJ công bố kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017 (19/04/2017)  Tải về
+ TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017(17/03/2017)  Tải về
+ PNJ_CV số 954/UBCK-GSĐC ngày 23/02/2017 về việc gia hạn thời gian công bố BCTC cho năm 2017 (28/02/2017) Tải về

+ TCBC việc PNJ công bố kết quả kinh doanh năm 2016 (19/01/2017) Tải về

+ BC giao dich cổ phiếu của người có liên quan – Nguyễn Thị Bích Hà (05/01/2017) Tải về

+ PNJ_QĐ của HĐQT về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh PNJ Vĩnh Phúc (27/12/2016) : Tải về

+  CBTT về nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (20/12/2016) : Tải về

+ PNJ_CV xử lý về thuế (19/12/2016) :  Tải về 

+ PNJ_TCBC về kết quả kinh doanh 11 tháng 2016 (13/11/2016) Tải về

+ CV  đề nghị thay đổi ngày thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2016 (11/11/2016) Tải về

+ BC giao dich cổ phiếu PNJ của người có liên quan – Mekong Capital (02/11/2016) Tải về

+ BC giao dich cổ phiếu PNJ của người có liên quan – Lê Thị Hồng (02/11/2016) Tải về

+ PNJ_TCBC: Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 (17/10/2016) Tải về

+ BC giao dich cổ phiếu của người có liên quan – Lê Thị Hồng (05/10/2016) Tải về

+ BC giao dich cổ phiếu của người có liên quan – Ngô Thị Quyền (05/10/2016) Tải về

+ BC giao dich cổ phiếu của người có liên quan – Nguyễn Thành Dư (05/10/2016) Tải về

+ BC giao dịch cổ phiếu của người có liên quan –  Cao Ngọc Hải (25/08/2016) Tải về

+ PNJ_Hạn mức vay vốn bổ sung vốn lưu động (18/08/2016) Tải về

+ BC giao dịch cổ phiếu của người có liên quan – Vietnam Azalea Fund Limited (12/07/2016) Tải về

+ PNJ_TCBC kết quả kinh doanh sáu tháng đầu năm 2016 (30/06/2016) Tải về

+ PNJ_Ký kết hợp đồng kiểm toán năm tài chính 2016 (30/06/2016) Tải về

+ PNJ_CBTT về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát từ ngày 01/07/2016 (28/06/2016) Tải về

+ BC giao dịch cổ phiếu của người có liên quan – Trần Văn Dân (16/06/2016) Tải về

+ BC giao dịch cổ phiếu của người có liên quan – Lê Ngọc Hội (03/06/2016) Tải về

+ BC giao dịch cổ phiếu của người có liên quan – Phạm Ngọc Lan (30/05/2016) Tải về

+ BC giao dịch cổ phiếu của người có liên quan – Phạm Ngọc Lan (19/05/2016) Tải về

+ PNJ_TCBC việc PNJ tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2016 (02/04/2016) Tải về

+ PNJ_Công bố phát hành thành công Trái phiếu doanh nghiệp (16/11/2015) Tải về

+ PNJ_TB tạm dừng triển khai phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (20/10/2015) Tải về

+ PNJ_TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 (02/10/2015) Tải về

+ PNJ_CBTT về việc Trưởng BKS từ nhiệm và đề cử người thay thế (28/09/2015) Tải về

+ CV thay đổi giấy CNDKKD lần thứ 22 (16/07/2015) Tải về

+ PNJ_CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (16/07/2015) Tải về

+ PNJ_Ký kết họp đồng kiểm toán năm 2015 (07/07/2015) Tải về

+ PNJ_TCBC về việc PNJ vào vòng Chung kết của Giải thưởng JNA và Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2015 (03/07/2015) Tải về

+ PNJ_BC kết quả phát hành cổ phiếu năm 2014 (25/06/2015) Tải về

+ PNJ_TB phát hành cổ phiếu (27/05/2015) Tải về

+ PNJ_CBTT phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH (25/05/2015) Tải về

+ CV hiệu chỉnh số liệu BCTC quý 1 năm 2015 (24/04/2015) Tải về

+ CV về việc bổ sung thành viên HĐQT (21/04/2015) Tải về

+ CV về việc trình DHDCD thông qua mức cổ tức và cổ phần thường niên 2014 (07/04/2015) Tải về

+ CV thay đổi giấy CNDKKD lần thứ 21 (07/04/2015) Tải về

+ Mẫu 07-Thực hiện quyền (ĐHĐCĐ) (19/3/2015) Tải về

+ CV về QĐ 639 của Cục Thuế TPHCM (19/3/2015) Tải về

+ CV thay đổi Giấy CNĐKKD lần thứ 21 (13/3/2015): Tải về

+ TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2015 (13/02/2015): Tải về

+ TB Xử lý về Thuế (13/02/2015): Tải về

+ TCBC PNJ hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2014 trong vòng 10 tháng (10/11/2014) :Tải về

+ TB ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 (09/10/2014): Tải về

+ CBTT về việc bán toàn bộ cp SFC (29/09/2014): Tải về

+ BC giao dịch cp của người có liên quan (29/09/2014): Tải về

+ TB giao dịch cổ phiếu của người có liên quan: Tải về

+ Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn: Tải về

+ Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn: Tải về

+ TB giao dịch cổ phiếu của người có liên quan: Tải về

+ CV ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2014 : Tải về

+ Xử lý vi phạm về Thuế : Tải về

+ Ngày giao dịch niêm yết bổ sung : Tải về

+ Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán : Tải về

+ CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành : Tải về

+ CV thay đổi Giấy CNĐKKD lần thứ 19 : Tải về

+ QĐ thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ : Tải về

+ BC kết quả phát hành cổ phiếu ESOP : Tải về

+ TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản : Tải về

+ TB phát hành cổ phiếu CB-NV : Tải về ; Danh sách :Tải về

+ CV ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2013 : Tải về

+ QĐ ban hành Quy chế quản trị công ty 2013 : Tải về

+ CV thay đổi tỉ lệ sở hữu tại SFC : Tải về

+ TB chốt chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 : Tải về

+ CV thay đổi Giấy CNĐKKD lần thứ 18 : Tải về

+ CV thay đổi Giấy CNĐKKD lần thứ 17 : Tải về

+ Công bố thông báo và quyết định giao dịch cổ phiếu phát hành thêm:

           – QD niêm yết bổ sung 11,998,693 cp : Tải về

           – TB giao dịch 11,998,693 cp niêm yết bổ sung : Tải về

+ CV thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành  : Tải về

+ TB chốt chi trả cổ tức đợt 1 năm 2012 : Tải về

+ TB phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu 2012 : Tải về

+ TB thay đổi GCNDKKD : Tải về

+ CV công bố thông tin về việc gas : Tải về

+ CV công bố thông tin : Tải về

+ TB thay đổi GCNĐKKD : Tải về

+ TB thay đổi Điều lệ Công ty : Tải về

+ TB Chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2011 : Tải về

+ TB Chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2011 : Tải về

+ TB Chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 : Tải về

+ TB chốt danh sách chi trả cổ tức đợt 3 năm 2010 : Tải về

+ TB chốt danh sách chi trả cổ tức đợt 2 năm 2010 : Tải về

+ TB chốt danh sách chi trả cổ tức đợt 1 năm 2010 : Tải về

+ TB chốt danh sách chi trả cổ tức đợt 3 năm 2009: Tải về

+ TB thay đổi Giấy CNDKKD lần thứ 12 : Tải về

+ TB thay đổi Giấy CNDKKD lần thứ 11 : Tải về