PNJ

BCTC năm 2017

– BCTC quý 3 năm 2017 (Hợp nhất) (20/10/2017): Tải về  Download
– BCTC quý 3 năm 2017 (Riêng) (19/10/2017): Tải về  Download
– BCTC bán niên được soát xét bởi Deloitte (Hợp nhất) (08/08/2017): Tải về  Download
– BCTC bán niên được soát xét bởi Deloitte (Riêng) (08/08/2017): Tải về  Download
– BCTC quý 2 năm 2017 (Hợp nhất) (20/07/2017): Tải về
– BCTC quý 2 năm 2017 (Riêng) (18/07/2017): Tải về
– BCTC quý 1 năm 2017 (Hợp nhất) (20/04/2017): Tải về
– BCTC quý 1 năm 2017 (PNJ) (19/04/2017): Tải về

BCTC năm 2016

– BCTC hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Deloitte Việt Nam (22/03/2017 ): 
        + Tiếng Việt :   Tải về
        + English :   Download

– BCTC riêng năm 2016 đã được kiểm toán bởi Deloitte Việt Nam (22/03/2017 ): 
        + Tiếng Việt :   Tải về
        + English :   Download

– BCTC quý 4 năm 2016 (Hợp nhất) (20/01/2017) : Tải về
– BCTC quý 4 năm 2016 (Riêng) (20/01/2017) : Tải về
– BCTC_PNJ quý 3 năm 2016(Hợp nhất) (20/10/2016) : Tải về
– BCTC_PNJ quý 3 năm 2016(Riêng) (20/10/2016) : Tải về
– PNJ_Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng đầu năm 2016) được soát xét bởi Deloitte (Hợp nhất) (12/08/2016) : Tải về ; Download
– PNJ_Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng đầu năm 2016) được soát xét bởi Deloitte (Riêng) (12/08/2016) : Tải về ; Download
– BCTC_PNJ quý 2 năm 2016(Hợp nhất) (20/07/2016) : Tải về
– BCTC_PNJ quý 2 năm 2016(Riêng) (20/07/2016) : Tải về
– BCTC_PNJ quý 1 năm 2016(Hợp nhất) (21/04/2016) : Tải về
– BCTC_PNJ quý 1 năm 2016(Riêng) (20/04/2016) : Tải về

BCTC năm 2015

– BCTC hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán bởi Deloitte (08/03/2016 ): 
        + Tiếng Việt :   Tải về
        + English :   Download

– BCTC riêng năm 2015 đã được kiểm toán bởi Deloitte (08/03/2016 ): 
        + Tiếng Việt :   Tải về
        + English :   Download

– BCTC (Hợp nhất) quý 4 năm 2015 (05/02/2016):  Tải về

– BCTC (PNJ) quý 4 năm 2015 (19/01/2016):  Tải về

– BCTC (Hợp nhất) quý 3 năm 2015 (13/11/2015):  Tải về

– BCTC (PNJ) quý 3 năm 2015 (20/10/2015):  Tải về

– BCTC soát xét bán niên 2015 (Hợp nhất) (28/08/2015):  Tải về Download

– BCTC soát xét bán niên 2015 (Riêng) (26/08/2015):  Tải về Download

– BCTC (Hợp nhất) quý 2 năm 2015 (14/08/2015):  Tải về

– BCTC (PNJ) quý 2 năm 2015 (20/07/2015):  Tải về

– BCTC (Hợp nhất) quý 1 năm 2015 (14/05/2015):  Tải về

– BCTC (PNJ) quý 1 năm 2015 (20/04/2015):  Tải về

BCTC năm 2014

– BCTC(hợp nhất) năm 2014 đã được kiểm toán (31/03/2015 ): 
        + Tiếng Việt :   Tải về
        + English :   Download

– BCTC năm 2014 đã được kiểm toán bởi Ernst & Young (29/03/2015 ): 
        + Tiếng Việt :   Tải về
        + English :   Download

– BCTC(hợp nhất) quý 4 năm 2014 (12/02/2015):  Tải về

– BCTC(PNJ) quý 4 năm 2014:  Tải về 
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Luân chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh: Tải về

– BCTC(hợp nhất) quý 3 năm 2014( Điều chỉnh số liệu):  Tải về

– BCTC(hợp nhất) quý 3 năm 2014:  Tải về

– BCTC(PNJ) quý 3 năm 2014:  Tải về

– Báo cáo soát xét 6 tháng 2014(Hợp nhất ) đã được kiểm toán bởi Ernst & Young (28/08/2014 ): 
        + Tiếng Việt :   Tải về 
        + English :   Download

– Báo cáo soát xét 6 tháng 2014(Riêng) đã được kiểm toán bởi Ernst & Young (28/08/2014 ): 
        + Tiếng Việt :   Tải về 
        + English :   Download

– BCTC(Hợp nhất) quý 2 năm 2014:  Tải về

– BCTC(PNJ) quý 2 năm 2014:  Tải về

– BCTC(Hợp nhất) quý 1 năm 2014:  Tải về

– BCTC(PNJ) quý 1 năm 2014:  Tải về

BCTC năm 2013

– BCTC (Hợp nhất) 31/12/2013:  Tải về

– BCTC (PNJ) 31/12/2013:  Tải về

– BCTC (Hợp nhất) quý 4 năm 2013:  Tải về

– BCTC (PNJ) quý 4 năm 2013:  Tải về

– BCTC (Hợp nhất) quý 3 năm 2013:  Tải về

– BCTC (PNJ) quý 3 năm 2013:  Tải về

– Báo cáo soát xét 6 tháng 2013(Hợp nhất ) đã được kiểm toán bởi Ernst & Young:  Tải về

– Báo cáo soát xét 6 tháng 2013(Riêng) đã được kiểm toán bởi Ernst & Young:  Tải về

– BCTC (hợp nhất ) quý 2 năm 2013:  Tải về

– BCTC PNJ quý 2 năm 2013:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Luân chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

– BCTC PNJ quý 1 năm 2013:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Luân chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

BCTC năm 2012

– BCTC (hợp nhất ) năm 2012 đã được kiểm toán bởi Ernst & Young:
        + Tiếng Việt :    Tải về 
        + English :   Download

– BCTC(riêng ) năm 2012 đã được kiểm toán bởi Ernst & Young:
        + Tiếng Việt :    Tải về 
        + English :   Download

– BCTC hợp nhất quý 4 năm 2012:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

– BCTC PNJ quý 4 năm 2012:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

– BCTC hợp nhất quý 3 năm 2012:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

– BCTC PNJ quý 3 năm 2012:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

– Báo cáo soát xét 6 tháng 2012(Hợp nhất ) đã được kiểm toán bởi Ernst & Young:
        + Tiếng Việt :  Tải về 
        + English : Download

– BCTC hợp nhất quý 2 năm 2012:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

– BCTC hợp nhất quý 1 năm 2012:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

– BCTC PNJ quý 1 năm 2012:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

BCTC năm 2011

– BCTC kiểm toán năm 2011 (hợp nhất và riêng) đã được kiểm toán bởi KPMG:
        + Tiếng Việt :Tải về 
        + English : Download

– BCTC hợp nhất quý 4 năm 2011:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

 – BCTC PNJ quý 4 năm 2011:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

 – BCTC hợp nhất quý 3 năm 2011:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

 – BCTC PNJ quý 3 năm 2011:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

– BC soát xét 6 tháng 2011 (hợp nhất):
        + Tiếng Việt :  Tải về 
        + English : Download

– BCTC hợp nhất quý 2 năm 2011:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

– BCTC soát xét bán niên – KPMG:
    – Tiếng Việt :  Tải về 
    – English : Download

 – BCTC PNJ quý 2 năm 2011:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

– BCTC hợp nhất quý 1 năm 2011:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Luân chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

 – BCTC PNJ quý 1 năm 2011:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

BCTC năm 2010

 – BCTC hợp nhất năm 2010 đã được kiểm toán bởi KPMG:
       + Tiếng Việt :Tải về 
       + English : Download

 – BCTC hợp nhất quý 4 năm 2010:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Luân chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

 – BCTC PNJ quý 4 năm 2010:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Luân chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

– BCTC hợp nhất quý 3 năm 2010:
         + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
         + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
         + Kết quả kinh doanh:Tải về

 – BCTC PNJ quý 3 năm 2010:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

 – BCTC soát xét bán niên (hợp nhất) – KPMG:
       + Tiếng Việt :Tải về

BCTC năm 2009

 – BCTC đã được kiểm toán bởi KPMG:
       + Tiếng Việt :Tải về 
       + English : Download

 -BCTC hợp nhất tóm tắt quý 3/2009 : Tải về

 -BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2009 : Tải về phần 1 , Tải về phần 2