PNJ

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

– Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 (27/07/2017): Tải về

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016

– Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 (25/01/2017) : Tải về

– Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016 (29/07/2016) : Tải về

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

 – PNJ_Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015: Tải về

 – Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015: Tải về

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014

 – Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014: Tải về

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013

 – Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013: Tải về

 – Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013: Tải về

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2011

 – Báo cáo tình hình quản trị công ty quý 2 năm 2011: Tải về

 – Báo cáo tình hình quản trị công ty quý 1 năm 2011: Tải về

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2010

– Báo cáo tình hình quản trị công ty quý 4 năm 2010: Tải về

 – Báo cáo tình hình quản trị công ty quý 3 năm 2010: Tải về

 – Báo cáo tình hình quản trị công ty quý 2 năm 2010: Tải về

 – Báo cáo tình hình quản trị công ty quý 1 năm 2010: Tải về

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012

– Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012: Tải về

 – Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012: Tải về