PNJ

 – Điều lệ công ty (28/07/2017): tải về

 – Quy chế quản trị công ty (Hiệu lực từ ngày 01/01/2017): tải về