– Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 (27/07/2017): Tải về

Bản tin IR PNJ Quý 1/2017 (Tải về)

Bản tin IR PNJ Quý 2/2017 (Tải về)

– BCTC quý 3 năm 2017 (Hợp nhất) (20/10/2017): Tải về
– BCTC quý 3 năm 2017 (Riêng) (19/10/2017): Tải về
– BCTC bán niên được soát xét bởi Deloitte (Hợp nhất) (08/08/2017): Tải về  Download
– BCTC bán niên được soát xét bởi Deloitte (Riêng) (08/08/2017): Tải về  Download
– BCTC quý 2 năm 2017 (Hợp nhất) (20/07/2017): Tải về
– BCTC quý 2 năm 2017 (Riêng) (18/07/2017): Tải về
– BCTC quý 1 năm 2017 (Hợp nhất) (20/04/2017): Tải về
– BCTC quý 1 năm 2017 (PNJ) (19/04/2017): Tải về

ĐHĐCĐ lần 22 – năm 2017

1. Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 (27/04/2017): Tải về 
2. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên lần 22 – năm 2017 (27/04/2017): Tải về 
2. Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 (12/04/2017): Tải về 
3. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 (12/04/2017): Tải về 
4. Giấy xác nhận ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017 (12/04/2017): Tải về 
5. Thể lệ làm việc ĐHĐCĐ (12/04/2017): Tải về 
6. Thể lệ bầu cử HĐQT, BKS (12/04/2017): Tải về 
7. Quy chế đề cử ứng cử HĐQT, BKS (12/04/2017): Tải về 
8. Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT, BKS (12/04/2017): Tải về 
9. Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT, BKS (12/04/2017): Tải về 
10. Mẫu SYLL dành cho đề cử, ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS (12/04/2017): Tải về 
11. Tài liệu ĐHĐCĐ lần 22 – năm 2017:
       – Báo cáo Tổng kết 2016 trình Đai hội (13/04/2017): Tải về
       – Báo cáo hoạt động năm 2016 của HĐQT và Định hướng chiến lược 2017-2022, kế hoạch 2017 (13/04/2017): Tải về
       – Báo cáo của Ban kiểm soát 2016 (13/04/2017): Tải về
       – BCTC năm 2016 đã được kiểm toán (13/04/2017): Tải về
       – Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán 2017 (13/04/2017): Tải về
       – Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 (13/04/2017): Tải về
       – Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT (13/04/2017): Tải về
       – Tóm tắt Sơ yếu lý lịch của bà Phạm Thị Mỹ Hạnh (13/04/2017): Tải về
       – Tờ trình bầu cử HĐQT, BKS 2017 (13/04/2017): Tải về
       – Tờ trình chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ (13/04/2017): Tải về
       – PNJ_Sơ yếu lý lịch (24/04/2017):
                   + Cao Thị Ngoc Dung
                   + Nguyễn Vũ Phan
                   + Nguyễn Thị Cúc
                   + Phạm Vũ Thanh Giang
                   + Lê Trí Thông
                   + Lê Anh Đức
                   + Nguyễn Ngoc Huệ

– BCTC hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Deloitte Việt Nam (22/03/2017 ): 
        + Tiếng Việt :   Tải về
        + English :   Download

– BCTC riêng năm 2016 đã được kiểm toán bởi Deloitte Việt Nam (22/03/2017 ): 
        + Tiếng Việt :   Tải về
        + English :   Download

– BCTC quý 4 năm 2016 (Hợp nhất) (20/01/2017) : Tải về
– BCTC quý 4 năm 2016 (Riêng) (20/01/2017) : Tải về
– BCTC_PNJ quý 3 năm 2016(Hợp nhất) (20/10/2016) : Tải về
– BCTC_PNJ quý 3 năm 2016(Riêng) (20/10/2016) : Tải về
– PNJ_Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng đầu năm 2016) được soát xét bởi Deloitte (Hợp nhất) (12/08/2016) : Tải về ; Download
– PNJ_Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng đầu năm 2016) được soát xét bởi Deloitte (Riêng) (12/08/2016) : Tải về ; Download
– BCTC_PNJ quý 2 năm 2016(Hợp nhất) (20/07/2016) : Tải về
– BCTC_PNJ quý 2 năm 2016(Riêng) (20/07/2016) : Tải về
– BCTC_PNJ quý 1 năm 2016(Hợp nhất) (21/04/2016) : Tải về
– BCTC_PNJ quý 1 năm 2016(Riêng) (20/04/2016) : Tải về

– Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 (25/01/2017) : Tải về

– Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016 (29/07/2016) : Tải về

ĐHĐCĐ lần 21 – năm 2016 (Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ lần 21 – năm 2016 (23/02/2017) : Tải về   Download
2. Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (ĐHĐCĐ lần 21 – năm 2016) (23/02/2017) : Tải về   Download
3. Phiếu lấy ý kiến cổ đông (04/01/2017) : Tải về   Download
4. Hướng dẫn biểu quyết (04/01/2017) : Tải về    Download
5. Tờ trình ĐHĐCĐ (04/01/2017) : Tải về   Download
6. Dự thảo Biên bản kiểm phiếu (04/01/2017) : Tải về

ĐHĐCĐ thường niên lần 20 – năm 2016

1. Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 (02/04/2016) : Tải về
2. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2016 (02/04/2016) : Tải về
3. TB mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 (23/03/2016) : Tải về
4. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016 (23/03/2016) : Tải về
5. Đơn xin ứng cử – TV BKS (23/03/2016) : Tải về
6. Đơn xin đề cử – TV BKS (23/03/2016) : Tải về
7. Sơ yếu lý lịch ứng viên BKS (23/03/2016) : Tải về
8. Tài liệu ĐHĐCĐ lần 20 năm 2016 :
       – Thể lệ làm việc và biểu quyết (23/03/2016) : Tải về
       – Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 (23/03/2016) : Tải về
       – Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 (23/03/2016) : Tải về
       – Báo cáo hoạt động năm 2015 của HĐQT và Định hướng chiến lược 2016 (23/03/2016) : Tải về
       – Báo cáo hoạt động năm 2015 của BKS (23/03/2016) : Tải về
       – Báo cáo tài chính kiếm toán hợp nhất năm 2015 (23/03/2016) : Tải về
       – Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều Lệ 2015 (23/03/2016) : Tải về
       – Dự thảo điều lệ (23/03/2016) : Tải về
       – Tờ trình thông qua bổ nhiệm TV HĐQT (23/03/2016) : Tải về
       – Qui chế tham gia đề cử ứng cử thành viên BKS (23/03/2016) : Tải về
       – Thể lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên BKS (23/03/2016) : Tải về
       – Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 (23/03/2016) : Tải về
       – Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 (23/03/2016) : Tải về
       – Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh năm 2016 (23/03/2016) : Tải về
       – Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm TGD (23/03/2016) : Tải về
       – Tóm tắt SYLL của anh Lê Hữu Hạnh (23/03/2016) : Tải về
       – Tóm tắt SYLL của anh Lê Quang Phúc (23/03/2016) : Tải về
       – Tóm tắt SYLL của anh Nguyễn Thành Dư (23/03/2016) : Tải về

 – PNJ_Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015: Tải về

 – Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015: Tải về

– BCTC hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán bởi Deloitte (08/03/2016 ): 
        + Tiếng Việt :   Tải về
        + English :   Download

– BCTC riêng năm 2015 đã được kiểm toán bởi Deloitte (08/03/2016 ): 
        + Tiếng Việt :   Tải về
        + English :   Download

– BCTC (Hợp nhất) quý 4 năm 2015 (05/02/2016):  Tải về

– BCTC (PNJ) quý 4 năm 2015 (19/01/2016):  Tải về

– BCTC (Hợp nhất) quý 3 năm 2015 (13/11/2015):  Tải về

– BCTC (PNJ) quý 3 năm 2015 (20/10/2015):  Tải về

– BCTC soát xét bán niên 2015 (Hợp nhất) (28/08/2015):  Tải về Download

– BCTC soát xét bán niên 2015 (Riêng) (26/08/2015):  Tải về Download

– BCTC (Hợp nhất) quý 2 năm 2015 (14/08/2015):  Tải về

– BCTC (PNJ) quý 2 năm 2015 (20/07/2015):  Tải về

– BCTC (Hợp nhất) quý 1 năm 2015 (14/05/2015):  Tải về

– BCTC (PNJ) quý 1 năm 2015 (20/04/2015):  Tải về

– BCTC(hợp nhất) năm 2014 đã được kiểm toán (31/03/2015 ): 
        + Tiếng Việt :   Tải về
        + English :   Download

– BCTC năm 2014 đã được kiểm toán bởi Ernst & Young (29/03/2015 ): 
        + Tiếng Việt :   Tải về
        + English :   Download

– BCTC(hợp nhất) quý 4 năm 2014 (12/02/2015):  Tải về

– BCTC(PNJ) quý 4 năm 2014:  Tải về 
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Luân chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh: Tải về

– BCTC(hợp nhất) quý 3 năm 2014( Điều chỉnh số liệu):  Tải về

– BCTC(hợp nhất) quý 3 năm 2014:  Tải về

– BCTC(PNJ) quý 3 năm 2014:  Tải về

– Báo cáo soát xét 6 tháng 2014(Hợp nhất ) đã được kiểm toán bởi Ernst & Young (28/08/2014 ): 
        + Tiếng Việt :   Tải về 
        + English :   Download

– Báo cáo soát xét 6 tháng 2014(Riêng) đã được kiểm toán bởi Ernst & Young (28/08/2014 ): 
        + Tiếng Việt :   Tải về 
        + English :   Download

– BCTC(Hợp nhất) quý 2 năm 2014:  Tải về

– BCTC(PNJ) quý 2 năm 2014:  Tải về

– BCTC(Hợp nhất) quý 1 năm 2014:  Tải về

– BCTC(PNJ) quý 1 năm 2014:  Tải về

– BCTC (Hợp nhất) 31/12/2013:  Tải về

– BCTC (PNJ) 31/12/2013:  Tải về

– BCTC (Hợp nhất) quý 4 năm 2013:  Tải về

– BCTC (PNJ) quý 4 năm 2013:  Tải về

– BCTC (Hợp nhất) quý 3 năm 2013:  Tải về

– BCTC (PNJ) quý 3 năm 2013:  Tải về

– Báo cáo soát xét 6 tháng 2013(Hợp nhất ) đã được kiểm toán bởi Ernst & Young:  Tải về

– Báo cáo soát xét 6 tháng 2013(Riêng) đã được kiểm toán bởi Ernst & Young:  Tải về

– BCTC (hợp nhất ) quý 2 năm 2013:  Tải về

– BCTC PNJ quý 2 năm 2013:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Luân chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

– BCTC PNJ quý 1 năm 2013:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Luân chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

– BCTC (hợp nhất ) năm 2012 đã được kiểm toán bởi Ernst & Young:
        + Tiếng Việt :    Tải về 
        + English :   Download

– BCTC(riêng ) năm 2012 đã được kiểm toán bởi Ernst & Young:
        + Tiếng Việt :    Tải về 
        + English :   Download

– BCTC hợp nhất quý 4 năm 2012:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

– BCTC PNJ quý 4 năm 2012:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

– BCTC hợp nhất quý 3 năm 2012:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

– BCTC PNJ quý 3 năm 2012:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

– Báo cáo soát xét 6 tháng 2012(Hợp nhất ) đã được kiểm toán bởi Ernst & Young:
        + Tiếng Việt :  Tải về 
        + English : Download

– BCTC hợp nhất quý 2 năm 2012:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

– BCTC hợp nhất quý 1 năm 2012:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

– BCTC PNJ quý 1 năm 2012:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

 – Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014: Tải về

– BCTC kiểm toán năm 2011 (hợp nhất và riêng) đã được kiểm toán bởi KPMG:
        + Tiếng Việt :Tải về 
        + English : Download

– BCTC hợp nhất quý 4 năm 2011:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

 – BCTC PNJ quý 4 năm 2011:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

 – BCTC hợp nhất quý 3 năm 2011:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

 – BCTC PNJ quý 3 năm 2011:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

– BC soát xét 6 tháng 2011 (hợp nhất):
        + Tiếng Việt :  Tải về 
        + English : Download

– BCTC hợp nhất quý 2 năm 2011:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

– BCTC soát xét bán niên – KPMG:
    – Tiếng Việt :  Tải về 
    – English : Download

 – BCTC PNJ quý 2 năm 2011:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

– BCTC hợp nhất quý 1 năm 2011:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Luân chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

 – BCTC PNJ quý 1 năm 2011:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

 – BCTC hợp nhất năm 2010 đã được kiểm toán bởi KPMG:
       + Tiếng Việt :Tải về 
       + English : Download

 – BCTC hợp nhất quý 4 năm 2010:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Luân chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

 – BCTC PNJ quý 4 năm 2010:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Luân chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

– BCTC hợp nhất quý 3 năm 2010:
         + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
         + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
         + Kết quả kinh doanh:Tải về

 – BCTC PNJ quý 3 năm 2010:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

 – BCTC soát xét bán niên (hợp nhất) – KPMG:
       + Tiếng Việt :Tải về

 – Báo cáo thường niên năm 2016: Tải về

 – Báo cáo phát triển bền vững 2015: Tải về

 – Báo cáo thường niên năm 2015: Tải về

 – Báo cáo thường niên năm 2014: Tải về

 – Báo cáo thường niên năm 2013: Tải về

 – Báo cáo thường niên năm 2012: Tải về

 – Báo cáo thường niên năm 2011: Tải về

 – Báo cáo thường niên năm 2010 :
        + English : Download
        + Tiếng Việt : Tải về

 – BCTC đã được kiểm toán bởi KPMG:
       + Tiếng Việt :Tải về 
       + English : Download

 -BCTC hợp nhất tóm tắt quý 3/2009 : Tải về

 -BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2009 : Tải về phần 1 , Tải về phần 2

         – NQ thành lập Chi nhánh PNJ Lào Cai (11/09/2017): Tải về
         – PNJ Tăng vốn điều lệ và đổi mới Điều lệ theo ủy quyền của DHDCD (28/07/2017): Tải về
         – PNJ_NQ HQT về việc thành lập chi nhánh PNJ Phú Thọ (26/07/2017): Tải về
         – PNJ_NQ HQT về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 (19/07/2017): Tải về 
         – CV ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2017(30/06/2017): Tải về 
         – NQ lựa chọn đơn vị kiểm toán và ký hợp đồng kiểm toán năm tài chính 2017(30/06/2017): Tải về 
         – NQ thành lập Chi nhánh PNJ Quảng Trị (21/06/2017): Tải về 
         – PNJ_Thông qua CCTC từ ngày 01/06/2017 và điều chỉnh thông tin cá nhân của GĐ Công ty TNHH MTV Thời trang CAO (12/05/2017): Tải về 
         – PNJ_CBTT về việc thành lập 2 chi nhánh trực thuộc Công ty (03/05/2017) : Tải về 
         – PNJ_CBTT về việc Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 (03/05/2017) : Tải về 
         – PNJ_CBTT về việc bầu CT, PCT HĐQT (03/05/2017) : Tải về 
         – PNJ_NQ họp HĐQT về việc thành lập Chi nhánh PNJ Phú Yên (10/04/2017) : Tải về 
​         – PNJ_Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền bỏ phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (15/03/2017) : Tải về 
         – PNJ_NQ HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cp theo hình thức riêng lẻ (13/03/2017) :  Tải về 
         – NQ ký kết hợp đồng với người liên quan (28/02/2017) :  Tải về 
         – PNJ_NQ họp HĐQT thành lập Chi nhánh PNJ Hậu Giang và Chi nhánh PNJ Kon Tum (17/02/2017) :  Tải về
         – PNJ_NQ họp HĐQT bổ nhiệm GĐ Khối TCKT và KTT từ ngày 01/03/2017 (17/02/2017) :  Tải về
         – PNJ_NQ của HĐQT về việc sửa đổi Giá phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ (04/01/2017) :  Tải về Download
         – PNJ_NQ HĐQT về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh PNJ Vĩnh Phúc (27/12/2016) : Tải về
         – PNJ_NQ họp HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (20/12/2016) : Tải về Download
         – PNJ_NQ họp HĐQT về việc thông qua kế hoạch xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành cp riêng lẻ, miễn nhiệm, bổ nhiệm tv HĐQT và 1 số nội dung khác (24/11/2016) : Tải về
         – PNJ_NQ thay đổi ngày thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2016 (11/11/2016) : Tải về
         – PNJ_NQ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 (02/11/2016) : Tải về
         – PNJ_Thành lập Chi nhánh PNJ Bắc Ninh và Chi nhánh PNJ Quảng Bình (17/06/2016) : Tải về
         – PNJ_NQ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 (13/05/2016) : Tải về
         – PNJ_Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016 (26/04/2016) : Tải về
         – PNJ_NQ họp HDQT về việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân của ông Phan Quốc Công và bổ nhiệm 02 thành viên HDQT thay thế (19/03/2016) : Tải về
        – PNJ_Thành lập Chi nhánh PNJ Ninh Bình : Tải về
        – PNJ_NQ họp HĐQT về việc thay đổi Giám đốc công ty con và chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Hồ An T (27/02/2016) : Tải về
        – PNJ_NQ họp HĐQT về việc ký kết hợp đồng với người liên quan (22/01/2016) : Tải về
        – PNJ_Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (20/01/2016) : Tải về
        – PNJ_Tạm ngưng hoạt động Chi nhánh PNJ Vĩnh Phúc và địa điểm kinh doanh trực thuộc (18/12/2015) : Tải về
        – PNJ_NQ họp HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2015 (15/12/2015) : Tải về
        – Thông qua phương án phát hành Trái phiếu doanh nghiệp năm 2015 và tạm dừng triển khai việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (16/10/2015) : Tải về
        – Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Tổ chức ĐHĐCĐ phiên bất thường (01/10/2015) : Tải về
        – PNJ_NQ họp HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2015 (17/06/2015) : Tải về
        – NQ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức 2014, trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH và Thành lập Chi nhánh PNJ Dak Nông (23/05/2015) : Tải về
        – NQ của HĐQT lần 262 (05/05/2015) : Tải về      
        – NQ của HĐQT lần 256 (07/04/2015) : Tải về      
        – NQ của HĐQT lần 253 (04/11/2014) : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 249 (03/10/2014) : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 247 (23/9/2014) : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 243 (27/8/2014) : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 242 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 238 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 229 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 228 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 222 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 218 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 217 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 214 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 211 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 209 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 207 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 200 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 199 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 198 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 196 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 190 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 182 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 180 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 179 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 173 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 170 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 168 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 162 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 160 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 157 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 154 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 153 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 151 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 143 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 142 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 141 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 140 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 134 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 131 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 128 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 127 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 124 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 123 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 122 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 121 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 120 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 119 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 116 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 115 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 114 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 113 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 112 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 111 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 110 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 109 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 107 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 106 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 104 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 103 : Tải về