– BCTC hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Deloitte Việt Nam (22/03/2017 ): 
        + Tiếng Việt :   Tải về
        + English :   Download

– BCTC riêng năm 2016 đã được kiểm toán bởi Deloitte Việt Nam (22/03/2017 ): 
        + Tiếng Việt :   Tải về
        + English :   Download

– BCTC quý 4 năm 2016 (Hợp nhất) (20/01/2017) : Tải về
– BCTC quý 4 năm 2016 (Riêng) (20/01/2017) : Tải về
– BCTC_PNJ quý 3 năm 2016(Hợp nhất) (20/10/2016) : Tải về
– BCTC_PNJ quý 3 năm 2016(Riêng) (20/10/2016) : Tải về
– PNJ_Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng đầu năm 2016) được soát xét bởi Deloitte (Hợp nhất) (12/08/2016) : Tải về ; Download
– PNJ_Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng đầu năm 2016) được soát xét bởi Deloitte (Riêng) (12/08/2016) : Tải về ; Download
– BCTC_PNJ quý 2 năm 2016(Hợp nhất) (20/07/2016) : Tải về
– BCTC_PNJ quý 2 năm 2016(Riêng) (20/07/2016) : Tải về
– BCTC_PNJ quý 1 năm 2016(Hợp nhất) (21/04/2016) : Tải về
– BCTC_PNJ quý 1 năm 2016(Riêng) (20/04/2016) : Tải về

– Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 (25/01/2017) : Tải về

– Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016 (29/07/2016) : Tải về

ĐHĐCĐ lần 21 – năm 2016 (Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ lần 21 – năm 2016 (23/02/2017) : Tải về   Download
2. Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (ĐHĐCĐ lần 21 – năm 2016) (23/02/2017) : Tải về   Download
3. Phiếu lấy ý kiến cổ đông (04/01/2017) : Tải về   Download
4. Hướng dẫn biểu quyết (04/01/2017) : Tải về    Download
5. Tờ trình ĐHĐCĐ (04/01/2017) : Tải về   Download
6. Dự thảo Biên bản kiểm phiếu (04/01/2017) : Tải về
7. Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ (04/01/2017) : Tải về

ĐHĐCĐ thường niên lần 20 – năm 2016

1. Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 (02/04/2016) : Tải về
2. Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 (23/03/2016) : Tải về
3. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2016 (02/04/2016) : Tải về
4. TB mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 (23/03/2016) : Tải về
5. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016 (23/03/2016) : Tải về
6. Đơn xin ứng cử – TV BKS (23/03/2016) : Tải về
7. Đơn xin đề cử – TV BKS (23/03/2016) : Tải về
8. Sơ yếu lý lịch ứng viên BKS (23/03/2016) : Tải về
9. Tài liệu ĐHĐCĐ lần 20 năm 2016 :
       – Thể lệ làm việc và biểu quyết (23/03/2016) : Tải về
       – Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2016 (23/03/2016) : Tải về
       – Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 (23/03/2016) : Tải về
       – Báo cáo hoạt động năm 2015 của HĐQT và Định hướng chiến lược 2016 (23/03/2016) : Tải về
       – Báo cáo hoạt động năm 2015 của BKS (23/03/2016) : Tải về
       – Báo cáo tài chính kiếm toán hợp nhất năm 2015 (23/03/2016) : Tải về
       – Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều Lệ 2015 (23/03/2016) : Tải về
       – Dự thảo điều lệ (23/03/2016) : Tải về
       – Tờ trình thông qua bổ nhiệm TV HĐQT (23/03/2016) : Tải về
       – Qui chế tham gia đề cử ứng cử thành viên BKS (23/03/2016) : Tải về
       – Thể lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên BKS (23/03/2016) : Tải về
       – Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 (23/03/2016) : Tải về
       – Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 (23/03/2016) : Tải về
       – Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh năm 2016 (23/03/2016) : Tải về
       – Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm TGD (23/03/2016) : Tải về
       – Tóm tắt SYLL của anh Lê Hữu Hạnh (23/03/2016) : Tải về
       – Tóm tắt SYLL của anh Lê Quang Phúc (23/03/2016) : Tải về
       – Tóm tắt SYLL của anh Nguyễn Thành Dư (23/03/2016) : Tải về

 – PNJ_Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015: Tải về

 – Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015: Tải về

– BCTC hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán bởi Deloitte (08/03/2016 ): 
        + Tiếng Việt :   Tải về
        + English :   Download

– BCTC riêng năm 2015 đã được kiểm toán bởi Deloitte (08/03/2016 ): 
        + Tiếng Việt :   Tải về
        + English :   Download

– BCTC (Hợp nhất) quý 4 năm 2015 (05/02/2016):  Tải về

– BCTC (PNJ) quý 4 năm 2015 (19/01/2016):  Tải về

– BCTC (Hợp nhất) quý 3 năm 2015 (13/11/2015):  Tải về

– BCTC (PNJ) quý 3 năm 2015 (20/10/2015):  Tải về

– BCTC soát xét bán niên 2015 (Hợp nhất) (28/08/2015):  Tải về Download

– BCTC soát xét bán niên 2015 (Riêng) (26/08/2015):  Tải về Download

– BCTC (Hợp nhất) quý 2 năm 2015 (14/08/2015):  Tải về

– BCTC (PNJ) quý 2 năm 2015 (20/07/2015):  Tải về

– BCTC (Hợp nhất) quý 1 năm 2015 (14/05/2015):  Tải về

– BCTC (PNJ) quý 1 năm 2015 (20/04/2015):  Tải về

– BCTC(hợp nhất) năm 2014 đã được kiểm toán (31/03/2015 ): 
        + Tiếng Việt :   Tải về
        + English :   Download

– BCTC năm 2014 đã được kiểm toán bởi Ernst & Young (29/03/2015 ): 
        + Tiếng Việt :   Tải về
        + English :   Download

– BCTC(hợp nhất) quý 4 năm 2014 (12/02/2015):  Tải về

– BCTC(PNJ) quý 4 năm 2014:  Tải về 
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Luân chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh: Tải về

– BCTC(hợp nhất) quý 3 năm 2014( Điều chỉnh số liệu):  Tải về

– BCTC(hợp nhất) quý 3 năm 2014:  Tải về

– BCTC(PNJ) quý 3 năm 2014:  Tải về

– Báo cáo soát xét 6 tháng 2014(Hợp nhất ) đã được kiểm toán bởi Ernst & Young (28/08/2014 ): 
        + Tiếng Việt :   Tải về 
        + English :   Download

– Báo cáo soát xét 6 tháng 2014(Riêng) đã được kiểm toán bởi Ernst & Young (28/08/2014 ): 
        + Tiếng Việt :   Tải về 
        + English :   Download

– BCTC(Hợp nhất) quý 2 năm 2014:  Tải về

– BCTC(PNJ) quý 2 năm 2014:  Tải về

– BCTC(Hợp nhất) quý 1 năm 2014:  Tải về

– BCTC(PNJ) quý 1 năm 2014:  Tải về

– BCTC (Hợp nhất) 31/12/2013:  Tải về

– BCTC (PNJ) 31/12/2013:  Tải về

– BCTC (Hợp nhất) quý 4 năm 2013:  Tải về

– BCTC (PNJ) quý 4 năm 2013:  Tải về

– BCTC (Hợp nhất) quý 3 năm 2013:  Tải về

– BCTC (PNJ) quý 3 năm 2013:  Tải về

– Báo cáo soát xét 6 tháng 2013(Hợp nhất ) đã được kiểm toán bởi Ernst & Young:  Tải về

– Báo cáo soát xét 6 tháng 2013(Riêng) đã được kiểm toán bởi Ernst & Young:  Tải về

– BCTC (hợp nhất ) quý 2 năm 2013:  Tải về

– BCTC PNJ quý 2 năm 2013:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Luân chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

– BCTC PNJ quý 1 năm 2013:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Luân chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

– BCTC (hợp nhất ) năm 2012 đã được kiểm toán bởi Ernst & Young:
        + Tiếng Việt :    Tải về 
        + English :   Download

– BCTC(riêng ) năm 2012 đã được kiểm toán bởi Ernst & Young:
        + Tiếng Việt :    Tải về 
        + English :   Download

– BCTC hợp nhất quý 4 năm 2012:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

– BCTC PNJ quý 4 năm 2012:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

– BCTC hợp nhất quý 3 năm 2012:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

– BCTC PNJ quý 3 năm 2012:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

– Báo cáo soát xét 6 tháng 2012(Hợp nhất ) đã được kiểm toán bởi Ernst & Young:
        + Tiếng Việt :  Tải về 
        + English : Download

– BCTC hợp nhất quý 2 năm 2012:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

– BCTC hợp nhất quý 1 năm 2012:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

– BCTC PNJ quý 1 năm 2012:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

 – Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014: Tải về

– BCTC kiểm toán năm 2011 (hợp nhất và riêng) đã được kiểm toán bởi KPMG:
        + Tiếng Việt :Tải về 
        + English : Download

– BCTC hợp nhất quý 4 năm 2011:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

 – BCTC PNJ quý 4 năm 2011:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

 – BCTC hợp nhất quý 3 năm 2011:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

 – BCTC PNJ quý 3 năm 2011:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

– BC soát xét 6 tháng 2011 (hợp nhất):
        + Tiếng Việt :  Tải về 
        + English : Download

– BCTC hợp nhất quý 2 năm 2011:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

– BCTC soát xét bán niên – KPMG:
    – Tiếng Việt :  Tải về 
    – English : Download

 – BCTC PNJ quý 2 năm 2011:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

– BCTC hợp nhất quý 1 năm 2011:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Luân chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

 – BCTC PNJ quý 1 năm 2011:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

 – BCTC hợp nhất năm 2010 đã được kiểm toán bởi KPMG:
       + Tiếng Việt :Tải về 
       + English : Download

 – BCTC hợp nhất quý 4 năm 2010:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Luân chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

 – BCTC PNJ quý 4 năm 2010:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Luân chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

– BCTC hợp nhất quý 3 năm 2010:
         + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
         + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
         + Kết quả kinh doanh:Tải về

 – BCTC PNJ quý 3 năm 2010:
        + Bảng cân đối kế toán :Tải về 
        + Lưu chuyển tiền tệ :Tải về 
        + Kết quả kinh doanh:Tải về

 – BCTC soát xét bán niên (hợp nhất) – KPMG:
       + Tiếng Việt :Tải về

 – Báo cáo phát triển bền vững 2015: Tải về

 – Báo cáo thường niên năm 2015: Tải về

 – Báo cáo thường niên năm 2014: Tải về

 – Báo cáo thường niên năm 2013: Tải về

 – Báo cáo thường niên năm 2012: Tải về

 – Báo cáo thường niên năm 2011: Tải về

 – Báo cáo thường niên năm 2010 :
        + English : Download
        + Tiếng Việt : Tải về

 – BCTC đã được kiểm toán bởi KPMG:
       + Tiếng Việt :Tải về 
       + English : Download

 -BCTC hợp nhất tóm tắt quý 3/2009 : Tải về

 -BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2009 : Tải về phần 1 , Tải về phần 2

​         – PNJ_Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền bỏ phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (15/03/2017) : Tải về 
         – PNJ_NQ HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cp theo hình thức riêng lẻ (13/03/2017) :  Tải về 
         – NQ ký kết hợp đồng với người liên quan (28/02/2017) :  Tải về 
         – PNJ_NQ họp HĐQT thành lập Chi nhánh PNJ Hậu Giang và Chi nhánh PNJ Kon Tum (17/02/2017) :  Tải về
         – PNJ_NQ họp HĐQT bổ nhiệm GĐ Khối TCKT và KTT từ ngày 01/03/2017 (17/02/2017) :  Tải về
         – PNJ_NQ của HĐQT về việc sửa đổi Giá phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ (04/01/2017) :  Tải về Download
         – PNJ_NQ HĐQT về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh PNJ Vĩnh Phúc (27/12/2016) : Tải về
         – PNJ_NQ họp HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (20/12/2016) : Tải về Download
         – PNJ_NQ họp HĐQT về việc thông qua kế hoạch xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành cp riêng lẻ, miễn nhiệm, bổ nhiệm tv HĐQT và 1 số nội dung khác (24/11/2016) : Tải về
         – PNJ_NQ thay đổi ngày thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2016 (11/11/2016) : Tải về
         – PNJ_NQ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 (02/11/2016) : Tải về
         – PNJ_Thành lập Chi nhánh PNJ Bắc Ninh và Chi nhánh PNJ Quảng Bình (17/06/2016) : Tải về
         – PNJ_NQ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 (13/05/2016) : Tải về
         – PNJ_Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016 (26/04/2016) : Tải về
         – PNJ_NQ họp HDQT về việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân của ông Phan Quốc Công và bổ nhiệm 02 thành viên HDQT thay thế (19/03/2016) : Tải về
        – PNJ_Thành lập Chi nhánh PNJ Ninh Bình : Tải về
        – PNJ_NQ họp HĐQT về việc thay đổi Giám đốc công ty con và chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Hồ An T (27/02/2016) : Tải về
        – PNJ_NQ họp HĐQT về việc ký kết hợp đồng với người liên quan (22/01/2016) : Tải về
        – PNJ_Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (20/01/2016) : Tải về
        – PNJ_Tạm ngưng hoạt động Chi nhánh PNJ Vĩnh Phúc và địa điểm kinh doanh trực thuộc (18/12/2015) : Tải về
        – PNJ_NQ họp HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2015 (15/12/2015) : Tải về
        – Thông qua phương án phát hành Trái phiếu doanh nghiệp năm 2015 và tạm dừng triển khai việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (16/10/2015) : Tải về
        – Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Tổ chức ĐHĐCĐ phiên bất thường (01/10/2015) : Tải về
        – PNJ_NQ họp HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2015 (17/06/2015) : Tải về
        – NQ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức 2014, trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH và Thành lập Chi nhánh PNJ Dak Nông (23/05/2015) : Tải về
        – NQ của HĐQT lần 262 (05/05/2015) : Tải về      
        – NQ của HĐQT lần 256 (07/04/2015) : Tải về      
        – NQ của HĐQT lần 253 (04/11/2014) : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 249 (03/10/2014) : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 247 (23/9/2014) : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 243 (27/8/2014) : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 242 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 238 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 229 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 228 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 222 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 218 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 217 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 214 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 211 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 209 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 207 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 200 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 199 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 198 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 196 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 190 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 182 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 180 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 179 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 173 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 170 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 168 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 162 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 160 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 157 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 154 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 153 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 151 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 143 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 142 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 141 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 140 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 134 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 131 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 128 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 127 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 124 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 123 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 122 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 121 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 120 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 119 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 116 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 115 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 114 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 113 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 112 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 111 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 110 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 109 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 107 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 106 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 104 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 103 : Tải về

 1. Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 : Tải về
 2. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2015 : Tải về
 3. TB mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 : Tải về
 4. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2015 : Tải về
 5. Tài liệu ĐHĐCĐ lần 19 năm 2015 :

       – Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2015 : Tải về

       – Thể lệ làm việc và biểu quyết : Tải về

      – Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 : Tải về

       – Báo cáo hoạt động năm 2014 của HĐQT và
          Định hướng chiến lược năm 2015 : Tải về

       – Báo cáo hoạt động năm 2014 của BKS : Tải về

       – Báo cáo tài chính kiếm toán hợp nhất năm 2014 : Tải về

       – Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 : Tải về

       – Tờ trình bầu bổ sung TV HĐQT : Tải về

       – Qui chế tham gia đề cử ứng cử TV HĐQT : Tải về

       – Thể lệ bầu cử bầu bổ sung TV HĐQT : Tải về

       – Tóm tắt sơ yếu lý lịch ứng cử viên TV HĐQT : Tải về

       – Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều Lệ 2015 : Tải về

       – Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ : Tải về

       – Tờ trình phát hành cổ phiếu khi hoàn thành kế hoạch kinh doanh : Tải về

       – Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015 : Tải về

       – Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm TGD : Tải về

 1. NQ ĐHĐCĐ thường niên lần 18 – năm 2014 : Tải về
 2.  Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 : Tải về
 3. QĐ triệu tập ĐHĐCĐ lần 18 – 2014 : Tải về
 4. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2014 : Trang 1   Trang 2
 5. Thể lệ làm việc và biểu quyết : Tải về
 6. Tài liệu ĐHĐCĐ lần 18 năm 2014 :

       – Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2014 : Tải về

       – Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013 : Tải về

       – Báo cáo hoạt động năm 2013 của HĐQT và định hướng chiến lược : Tải về

       – Báo cáo hoạt động năm 2013 của BKS : Tải về

       – Tóm tắt BCTC hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán : Tải về

       – Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quý năm 2013 : Tải về

       – BC thù lao HĐQT, BKS và lương TGĐ năm 2013 : Tải về

       – Tờ trình thông qua bổ nhiệm TV HĐQT : Trang 1   Trang 2

       – Tờ trình thông qua Công đoàn mua lại cp ESOP của CBNV nghỉ việc : Tải về

       – Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ : Tải về

       – Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2014 : Tải về

       – Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm TGD : Tải về


ĐHĐCD lần 17

 1. Thư gởi cổ đông : Tải về
 2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản :Tải về
 3. NQ kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản :Tải về

+ TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017(17/03/2017)  Tải về
+ PNJ_CV số 954/UBCK-GSĐC ngày 23/02/2017 về việc gia hạn thời gian công bố BCTC cho năm 2017 (28/02/2017) Tải về

+ TCBC việc PNJ công bố kết quả kinh doanh năm 2016 (19/01/2017) Tải về

+ BC giao dich cổ phiếu của người có liên quan – Nguyễn Thị Bích Hà (05/01/2017) Tải về

+ PNJ_QĐ của HĐQT về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh PNJ Vĩnh Phúc (27/12/2016) : Tải về

+  CBTT về nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (20/12/2016) : Tải về

+ PNJ_CV xử lý về thuế (19/12/2016) :  Tải về 

+ PNJ_TCBC về kết quả kinh doanh 11 tháng 2016 (13/11/2016) Tải về

+ CV  đề nghị thay đổi ngày thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2016 (11/11/2016) Tải về

+ BC giao dich cổ phiếu PNJ của người có liên quan – Mekong Capital (02/11/2016) Tải về

+ BC giao dich cổ phiếu PNJ của người có liên quan – Lê Thị Hồng (02/11/2016) Tải về

+ PNJ_TCBC: Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 (17/10/2016) Tải về

+ BC giao dich cổ phiếu của người có liên quan – Lê Thị Hồng (05/10/2016) Tải về

+ BC giao dich cổ phiếu của người có liên quan – Ngô Thị Quyền (05/10/2016) Tải về

+ BC giao dich cổ phiếu của người có liên quan – Nguyễn Thành Dư (05/10/2016) Tải về

+ BC giao dịch cổ phiếu của người có liên quan –  Cao Ngọc Hải (25/08/2016) Tải về

+ PNJ_Hạn mức vay vốn bổ sung vốn lưu động (18/08/2016) Tải về

+ BC giao dịch cổ phiếu của người có liên quan – Vietnam Azalea Fund Limited (12/07/2016) Tải về

+ PNJ_TCBC kết quả kinh doanh sáu tháng đầu năm 2016 (30/06/2016) Tải về

+ PNJ_Ký kết hợp đồng kiểm toán năm tài chính 2016 (30/06/2016) Tải về

+ PNJ_CBTT về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát từ ngày 01/07/2016 (28/06/2016) Tải về

+ BC giao dịch cổ phiếu của người có liên quan – Trần Văn Dân (16/06/2016) Tải về

+ BC giao dịch cổ phiếu của người có liên quan – Lê Ngọc Hội (03/06/2016) Tải về

+ BC giao dịch cổ phiếu của người có liên quan – Phạm Ngọc Lan (30/05/2016) Tải về

+ BC giao dịch cổ phiếu của người có liên quan – Phạm Ngọc Lan (19/05/2016) Tải về

+ PNJ_TCBC việc PNJ tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2016 (02/04/2016) Tải về

+ PNJ_Công bố phát hành thành công Trái phiếu doanh nghiệp (16/11/2015) Tải về

+ PNJ_TB tạm dừng triển khai phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (20/10/2015) Tải về

+ PNJ_TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 (02/10/2015) Tải về

+ PNJ_CBTT về việc Trưởng BKS từ nhiệm và đề cử người thay thế (28/09/2015) Tải về

+ CV thay đổi giấy CNDKKD lần thứ 22 (16/07/2015) Tải về

+ PNJ_CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (16/07/2015) Tải về

+ PNJ_Ký kết họp đồng kiểm toán năm 2015 (07/07/2015) Tải về

+ PNJ_TCBC về việc PNJ vào vòng Chung kết của Giải thưởng JNA và Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2015 (03/07/2015) Tải về

+ PNJ_BC kết quả phát hành cổ phiếu năm 2014 (25/06/2015) Tải về

+ PNJ_TB phát hành cổ phiếu (27/05/2015) Tải về

+ PNJ_CBTT phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH (25/05/2015) Tải về

+ CV hiệu chỉnh số liệu BCTC quý 1 năm 2015 (24/04/2015) Tải về

+ CV về việc bổ sung thành viên HĐQT (21/04/2015) Tải về

+ CV về việc trình DHDCD thông qua mức cổ tức và cổ phần thường niên 2014 (07/04/2015) Tải về

+ CV thay đổi giấy CNDKKD lần thứ 21 (07/04/2015) Tải về

+ Mẫu 07-Thực hiện quyền (ĐHĐCĐ) (19/3/2015) Tải về

+ CV về QĐ 639 của Cục Thuế TPHCM (19/3/2015) Tải về

+ CV thay đổi Giấy CNĐKKD lần thứ 21 (13/3/2015): Tải về

+ TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2015 (13/02/2015): Tải về

+ TB Xử lý về Thuế (13/02/2015): Tải về

+ TCBC PNJ hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2014 trong vòng 10 tháng (10/11/2014) :Tải về

+ TB ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 (09/10/2014): Tải về

+ CBTT về việc bán toàn bộ cp SFC (29/09/2014): Tải về

+ BC giao dịch cp của người có liên quan (29/09/2014): Tải về

+ TB giao dịch cổ phiếu của người có liên quan: Tải về

+ Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn: Tải về

+ Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn: Tải về

+ TB giao dịch cổ phiếu của người có liên quan: Tải về

+ CV ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2014 : Tải về

+ Xử lý vi phạm về Thuế : Tải về

+ Ngày giao dịch niêm yết bổ sung : Tải về

+ Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán : Tải về

+ CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành : Tải về

+ CV thay đổi Giấy CNĐKKD lần thứ 19 : Tải về

+ QĐ thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ : Tải về

+ BC kết quả phát hành cổ phiếu ESOP : Tải về

+ TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản : Tải về

+ TB phát hành cổ phiếu CB-NV : Tải về ; Danh sách :Tải về

+ CV ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2013 : Tải về

+ QĐ ban hành Quy chế quản trị công ty 2013 : Tải về

+ CV thay đổi tỉ lệ sở hữu tại SFC : Tải về

+ TB chốt chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 : Tải về

+ CV thay đổi Giấy CNĐKKD lần thứ 18 : Tải về

+ CV thay đổi Giấy CNĐKKD lần thứ 17 : Tải về

+ Công bố thông báo và quyết định giao dịch cổ phiếu phát hành thêm:

           – QD niêm yết bổ sung 11,998,693 cp : Tải về

           – TB giao dịch 11,998,693 cp niêm yết bổ sung : Tải về

+ CV thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành  : Tải về

+ TB chốt chi trả cổ tức đợt 1 năm 2012 : Tải về

+ TB phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu 2012 : Tải về

+ TB thay đổi GCNDKKD : Tải về

+ CV công bố thông tin về việc gas : Tải về

+ CV công bố thông tin : Tải về

+ TB thay đổi GCNĐKKD : Tải về

+ TB thay đổi Điều lệ Công ty : Tải về

+ TB Chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2011 : Tải về

+ TB Chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2011 : Tải về

+ TB Chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 : Tải về

+ TB chốt danh sách chi trả cổ tức đợt 3 năm 2010 : Tải về

+ TB chốt danh sách chi trả cổ tức đợt 2 năm 2010 : Tải về

+ TB chốt danh sách chi trả cổ tức đợt 1 năm 2010 : Tải về

+ TB chốt danh sách chi trả cổ tức đợt 3 năm 2009: Tải về

+ TB thay đổi Giấy CNDKKD lần thứ 12 : Tải về

+ TB thay đổi Giấy CNDKKD lần thứ 11 : Tải về