Giá vàng PNJ Source: 8:13 – 17/06/2015

PNJ Source: 8:13 – 17/06/2015
Type Buy Sell
PNJ – DAB 3 3
SJC 3 3
24k 3 3
18k 2 2
14k 1 1